Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Wakacje z FUTURE SPORT

Konkurs WAKACJE z FUTURE SPORT

Regulamin konkursu

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WAKACJE z FUTURE SPORT (zwany dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest firma FUTURE SPORT, ul. Szpakowa 4, 43-100 Tychy, zwana dalej Organizatorem.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
 4. Konkurs trwa od godz. 00:01 w dniu 7 lipca 2021 do godz. 23.59 w dniu 21 lipca 2021 r. (zwany dalej „Okresem Konkursu”).
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez konto FUTURE SPORT dostępne pod adresem https://www.facebook.com/FutureSportTychy (zwane dalej „Konto FutureSport” lub fanpage) w serwisie internetowym Facebook (zwanym dalej „Facebook”).
 6. Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału i swojego wizerunku w celach konkursowych.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).
 9. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”).

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być:

       Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

       Osoba, która lubi/ obserwuje fanpage FUTURE SPORT na Facebooku,

       Uczestnik Konkursu może tylko raz udzielić odpowiedzi konkursowej. Dla każdego Uczestnika konkursu brana jest pod uwagę tylko jedna (pierwsza)  odpowiedź.

       Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są pracownicy FUTURE SPORT oraz ich rodziny.

 

III. Nagrody

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody:

       5 x Plecak PELE sportowy na trening niebieski - o wartości 18,99 złotych

       5 x Torba ECKO RED czarno-różowa na laptop do szkoły - o wartości 13,99 złotych

 

 1. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. Odbioru Nagrody może dokonać wyłącznie zwycięzca Konkursu. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.

 

IV. Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z tekstem Regulaminu na stronie internetowej https://futuresportsklep.pl/ i jego akceptacja.
 2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu wyłonienia zwycięzców Nagród Organizator powołał komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”).
 3. Konkurs polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie:

            Te wakacje będą / są wyjątkowe, bo…

 

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową. Spośród przesłanych odpowiedzi, zostanie wybranych 10 najbardziej kreatywnych, zabawnych i / lub ciekawych.

 

VI. Publikacja wyników

 

 

 1. Dane zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane do dnia 23 lipca 2021 r. w formie postu na fanpage FUTURE SPORT w serwisie Facebook.
 2. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie do przesłania poprzez wiadomość prywatną na fanpage FUTURE SPORT następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania Nagrody.
 4. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie poda wszystkich danych wskazanych w ust. 2 powyżej, poda adres niepełny lub nieprawidłowy, traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi Konkursu lub zmianę tych danych uniemożliwiającą przesłanie nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 6. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, traci ona prawo do Nagrody.
 7. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 

VII. Licencja

 

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając odpowiedź oświadcza, że udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji zbywalnej do korzystania z tekstu swojej odpowiedzi w zakresie rozpowszechniania i udostępniania na fanpage FUTURE SPORT.
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik, z chwilą przesłania odpowiedzi wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikację oraz na korzystanie z opracowanych wersji w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie odpowiedzi w zakresie wskazanym w ust. powyżej, zarówno z podaniem swojego imienia i nazwiska, jak również bez podania imienia i nazwiska.

 

VIII. Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres Organizatora, z dopiskiem “Konkurs Future Sport” w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku podania adresu e-mail) lub listownie na podany przez Uczestnika adres - do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

 

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Dane zbierane są na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 3. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: wizerunek, imię i nazwisko, podane przez Uczestników podczas zgłaszania się do konkursu, zaś w przypadku zwycięzców Konkursu będzie zbierał dodatkowo: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagród. Niepodanie danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pociąga ze sobą rezygnację z dalszego uczestnictwa w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do celów operacyjnych związanych z Konkursem, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia zwycięzców. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres Organizatora Konkursu.
 5. Po zakończeniu Konkursu oraz po zakończeniu czynności związanych z wysłaniem nagrody, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym na dzień tworzenia niniejszego dokumentu był Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie będą wykorzystywane w celach innych niż wskazane w pkt. 3.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w tym w szczególności w przypadku wykrycia zakładania przez Uczestnika fikcyjnych kont w Serwisie Facebook, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na stronie https://futuresportsklep.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixel